Algemene voorwaarden

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen als volgt uitgelegd:

a)     Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van CamperLux B.V.;
b)    Camper: een kampeervoertuig in de ruimste zin van het woord, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een ander motorvoertuig wordt benoemd;
c)     CamperLux: CamperLux B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die statutair gevestigd is te Hilversum en kantoor houdt te Zeist, aan de Woudenbergseweg 19 C 11, (3707 HW) en die in het Handelsregister ingeschreven onder KvK-nummer 90902440. CamperLux is te bereiken via info@camperlux.nl en/of via telefoonnummer 030 300 41 56;
d)    Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een Overeenkomst aangaat met CamperLux;
e)     Consumentkoper: de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
f)      Offerte: een schriftelijk of elektronisch aanbod (al dan niet middels de website van camperlux, www.camperlux.nl) door of namens CamperLux aan Koper met daarin de voorwaarden waaronder CamperLux een Camper aan Koper kan leveren.
g)     Overeenkomst: de (schriftelijke of elektronisch) ondertekende Overeenkomst van koop en/of verkoop van een Camper, de overeenkomst tot reparatie en onderhoud van een Camper en/of de Overeenkomst tot het verrichten van importdiensten;
h)    Partijen: CamperLux en Koper gezamenlijk.
i)      Koopprijs: de prijs die Koper aan CamperLux verschuldigd is. Onder Koopprijs wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens begrepen de kosten voor reparatie- en importdiensten als bedoeld in artikel 8.

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes, opdrachten en overige Overeenkomsten van CamperLux die betrekking hebben op de koop/verkoop en/of de reparatie c.q. het onderhoud van één (of meerdere) Campers(‘s).

2.2. Een Offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende zeven dagen, tenzij anders is opgenomen in de Overeenkomst, altijd zolang de voorraad strekt (waarbij CamperLux bij binnenlandse voertuigen de bevoegdheid houdt de Camper aan derden te verkopen gedurende het traject van de Offerte) en/of onder voorbehoud van blijvende beschikbaarheid in het buitenland bij import. Mocht de Camper, in geval van import van de Camper uit het buitenland, tussen het moment waarop de Offerte aan de Koper is toegezonden en de acceptatie van de Offerte door Koper een situatie zijn ontstaan dat de Camper niet langer beschikbaar is, komt geen Overeenkomst tot stand. Het aanbod in de Offerte is in het geval als bedoeld in de vorige volzin stilzwijgend door CamperLux herroepen op het moment dat de Camper in het buitenland door de eigenaar is verkocht en/of geleverd aan een derde.

2.3. Koper heeft door ondertekening van de Overeenkomst uitdrukkelijk aanvaard dat inkoop- of andere algemene voorwaarden van Koper door CamperLux uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing zijn tussen Partijen.

2.4. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde Overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
a)     de omschrijving van de Camper en eventueel in te kopen Camper, beide met het eventuele toebehoren;
b)    de prijs van de Camper op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
c)     de prijs van de eventueel in te kopen Camper op het afgesproken moment van levering van die Camper;
d)    de afleveringskosten c.q. de kosten van het rijklaar maken van de Camper;
e)     de bijkomende kosten vanwege heffingen van overheidswege (btw, BPM, et cetera);
f)      de vermoedelijke leveringsdatum;
g)     de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij CamperLux of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
h)    de wijze van betaling

3.1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte of het sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen. De prijzen op de website van CamperLux zijn in geval sprake is van een Camper op voorraad (inclusief btw, inclusief BPM en inclusief de kosten voor (eventuele) garantiepakketten). De prijzen op de website voor importauto’s zijn indicatief en worden definitief vastgesteld op het moment dat de Camper wordt geleverd en/of CamperLux door de leverancier van een definitieve prijs ontvangt.

3.2. In geval zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst met Koper en het moment van nakoming van de verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst zijdens CamperLux prijsverhogingen mochten voordoen, is CamperLux gerechtigd om deze in rekening te brengen bij de Koper.

3.3. Behoudens in geval sprake is van een Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft CamperLux het recht om haar tarieven eenzijdig te wijzigen, zonder dat aan Koper een ontbindingsrecht toekomt. Hetgeen omtrent ontbinding van de Overeenkomst is bepaald in de vorige volzin geldt niet voor zover een wijziging van de tarieven een stijging van meer dan 5% van de in de Overeenkomst opgenomen prijs betreft.

3.4. CamperLux is bevoegd om bij de uitvoering van (onderdelen van) de Overeenkomst hulppersonen in te schakelen. Deze hulppersonen handelen in opdracht van CamperLux en doen geen afbreuk aan de juridische verantwoordelijkheid voor de nakoming van de Overeenkomst door CamperLux jegens Koper.

3.5. Aanbiedingen die betreffen de prijs van lease- en/of financieringsvarianten voor waar het betreft de Koopprijs voor de aankoop van een Camper zijn indicatief. CamperLux geldt ter zake als intermediair, in die zin dat zij Koper in contact brengt met mogelijke financiers. Te allen tijde komt – in geval van lease en/of andere financieringsvormen – een afzonderlijke overeenkomst tot stand met een financier, onder door de financier met Koper overeen te komen voorwaarden. CamperLux is uitdrukkelijk geen financieel adviseur en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in het financieringstraject van de financier.

4.1. Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt uiterlijk op het moment van levering van de Camper, tenzij anders tussen Partijen wordt overeengekomen. Het moment van levering is het moment waarop de Camper in de macht van de Wederpartij wordt gebracht.
4.2. De in artikel 4 bedoelde betalingstermijnen betreffen een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW. Vanaf de dag nadat de betalingstermijn verstreken is, verkeert Koper derhalve in verzuim en is hij, naast de hoofdsom, eveneens verschuldigd de wettelijke rente, incassokosten en gerechtelijke kosten.

4.3. De incassokosten bedragen 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van €  40,00. De wettelijke rente wordt berekend krachtens de maatstaf als bedoeld in art. 6:119a BW. In geval sprake is van een Koper in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon, derhalve niet handelende onder enig beroep of bedrijf, dan wordt voor de berekening en verschuldigdheid van incassokosten en rente aansluiting worden gezocht bij artikel 6:96, 6:119 BW en het Besluit voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.4. Voor een Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is opschorting van haar betalingsverplichtingen en/of verrekening van gestelde tegenvorderingen op CamperLux uitgesloten.

4.5. CamperLux behoudt zich het recht voor om aanbetalingen op de overeengekomen Koopprijs te verlangen en daarbij te bedingen dat de Werkzaamheden pas aanvangen nadat die aanbetaling is voldaan. Bij een Consumentkoper zal de aanbetaling niet meer dan 50% van de Koopprijs bedragen.

4.6. In afwijking van artikel 4.5. is CamperLux – in geval de Camper door Koper wordt aangekocht middels een financial leaseovereenkomst, dan wel een andere financieringsvorm – gerechtigd het gehele bedrag dat Koper aan omzetbelasting verschuldigd is als aanbetaling te verlangen.

5.1. In geval tussen Partijen wordt overeengekomen dat de Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende, dan wel de ontbindende voorwaarde dat een financiering ten aanzien van de Koopprijs door Koper kan worden verkregen (het zgn. financieringsvoorbehoud), ontstaan voor de Koper de navolgende verplichtingen c.q. bestaan de navolgende voorwaarden:

a)     Koper is verplicht zich ter zake de financiering tot twee kredietverstrekkers in de zin van de Wet op het Consumentenkrediet te wenden met het verzoek tot het aangaan van een overeenkomst van geldlening ter grootte van de in de overeenkomst opgenomen totaalprijs van de betreffende Camper (inclusief omzetbelasting);
b)     Het financieringsvoorbehoud bestaat voor de duur van 7 dagen, te rekenen vanaf de dag na de ondertekening c.q. acceptatie van de Overeenkomst c.q. de offerte door Koper, tenzij tussen Partijen een langere of kortere termijn schriftelijk wordt overeengekomen;
c)     Teneinde het financieringsvoorbehoud jegens gebruiker te kunnen inroepen dient Koper, binnen de in artikel 5.1. eerste zin, onder b van deze Algemene Voorwaarden bedoelde termijn, ten minste te overleggen twee schriftelijke afwijzingen van de in dit artikellid bedoelde kredietverstrekker(s). Wanneer uit die afwijzingen voortvloeit dat zich een situatie voordoet die financiering blokkeert, zal aan de ontbindende c.q. opschortende voorwaarde zijn voldaan en zal de Overeenkomt geacht te zijn geannuleerd op grond van de ontbindende c.q. opschortende voorwaarde, zonder kosten voor Koper.
d)     Voldoet de Koper niet aan hetgeen in artikel 5.1. eerste zin, onder b en c verwoordde, dan zal de opschortende c.q. ontbindende voorwaarde komen te vervallen en zal vanaf de 31e dag na ondertekening c.q. totstandkoming van de Overeenkomst sprake zijn van een definitief tot stand gekomen Overeenkomst.
e)     Uitdrukkelijk heeft te gelden dat een financieringsvoorbehoud niet inhoudt dat sprake is van een vrijblijvende Overeenkomst. De Overeenkomst is ook dan rechtsgeldig tot stand gekomen en de Overeenkomst kan slechts worden geannuleerd als sprake is van een situatie die het inroepen van het financieringsvoorbehoud rechtvaardigt. In alle andere gevallen geldt voor
waar het betreft annulering artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

 

6.1. Koper is bevoegd de Overeenkomst tot koop/verkoop van een Camper binnen 5 (vijf) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst te annuleren. In dat geval is Koper 15% van de Koopprijs verschuldigd als vergoeding voor de redelijkerwijs gemaakte kosten en de winstderving. Deze vergoeding dient binnen 5 dagen na annulering betaald te worden aan CamperLux, bij gebreke waarvan Koper geen rechten meer kan ontlenen aan de annulering en de Overeenkomst derhalve alsnog volledig door Koper nagekomen dient te worden. Het in dit artikel opgenomen annuleringspercentage is ontleend aan de in overleg met de Consumentenbond en ANWB vastgestelde BOVAG-voorwaarden.

7.1. Leveringstermijnen zoals aangegeven door CamperLux zijn te allen tijde indicatief. Bij overschrijding van de (vermoedelijke) leveringstermijn van de Camper kan de wederpartij CamperLux schriftelijk in gebreke stellen, met een termijnstelling van ten minste drie weken. Indien CamperLux drie weken na die ingebrekestelling de Camper nog niet heeft afgeleverd, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Indien CamperLux alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de Camper aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet aan de Wederpartij worden doorberekend.

7.2. Overschrijding van de (vermoedelijke) leveringstermijn maakt CamperLux niet schadeplichtig.

7.3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van CamperLux gelden de bepalingen uit artikel 10.

8.1. De door CamperLux opgegeven prijs voor een reparatie- en/ of onderhoudsbeurt vormt niet meer dan een indicatie waar de opdrachtgever geen rechten aan kan ontlenen, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk hebben vastgelegd dat de door opdrachtnemer opgegeven prijs bindend is. Iedere reparatie zal CamperLux onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

8.2. In geval van reparatie/onderhoud kan CamperLux een retentierecht over de Camper uitoefenen zolang als dat Koper (c.q. de Opdrachtgever voor de reparatie) de kosten van de reparatie/het onderhoud, dan wel andere nog openstaande facturen, niet (volledig) voldaan heeft.

8.3. In geval Koper via AutoTrust.nl ook de optie Mobiliteitsservice afneemt, geldt die service slechts voor zover sprake is van gebreken aan de Camper die onder de garantiebepalingen van AutoTrust.nl vallen. Voor alle andere gebreken geldt die service derhalve niet. CamperLux kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden en geeft Koper in overweging om – los van de Mobiliteitsservice – bijvoorbeeld pechhulp bij de ANWB af te nemen.

8.4. In geval sprake is van aan CamperLux opgedragen importdiensten zal de Koopprijs schriftelijk worden vastgelegd en zal CamperLux met inachtneming van hetgeen omtrent aansprakelijkheid is bepaald in deze Algemene Voorwaarden enkel en alleen importdiensten verrichten. In dat geval geldt – in aanvulling op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in de ze Algemene Voorwaarden – dat CamperLux nimmer aansprakelijk kan zijn voor de staat van het motorvoertuig dat wordt geïmporteerd, tenzij sprake is van gebreken aan het motorvoertuig die zijn ontstaan in de uitvoering van de overeengekomen importdiensten.

9.1. Op een door CamperLux geleverde Camper en/of reparaties gelden de wettelijke garantiebepalingen van artikel 7:17 BW. In geval sprake is van een Consumentkoper gelden tevens alle dwingendrechtelijke bepalingen uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

9.2. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9.1. van deze Algemene voorwaarden geldt voor een Camper die jonger is dan 84 maanden (gerekend vanaf het moment van eerste tenaamstelling) en die daarnaast niet meer dan 150.000 kilometer heeft gereden een standaard contractuele garantie van zes (6) maanden, gerekend vanaf de levering van de Camper aan Koper.

9.3. De in artikel 9.2. bedoelde contractuele garantie kan tegen betaling van een meerprijs worden geüpgraded tot 24 maanden, gerekend vanaf de levering van de Camper aan Koper.

9.4. De garantie als bedoeld in artikel 9.2. en 9.3. vindt plaats onder de uitgebreide garantie voorwaarden van AutoTrust.nl (www.AutoTrust.nl en www.CamperLux.nl/garantievoorwaarden). AutoTrust.nl is de aanbieder van de garantie. CamperLux sluit de garantie voor Koper af. AutoTrust.nl voert de garantie uit en handelt eventuele garantieclaim(s) af. Indien sprake is van een geldige claim onder de overeengekomen garantie, betaalt AutoTrust.nl rechtstreeks aan Koper of aan de garage/reparateur van Koper uit.

10.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van CamperLux onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: ziekte van (een) Arbeidskracht(en) benodigd voor de uitvoering van de Werkzaamheden, verkeershinder, overheidsgeboden, overheidsverboden, pandemie, natuurrampen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, niet-nakoming van overeenkomsten die CamperLux met leveranciers aangaat ter uitvoering van de overeenkomst met Koper, brand en andere ernstige storingen op het bedrijf van CamperLux of dat van door haar ingeschakelde derden.

10.2. Bij overmacht heeft CamperLux – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de Overeenkomst met ten hoogste twee maanden te verdagen, de overeenkomst te wijzigen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat CamperLux in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding en of restitutie van reeds door CamperLux betaalde bedragen.

10.3. Ontbinding van de Overeenkomst door Koper wordt uitgesloten in geval de tekortkoming van CamperLux het gevolg is van Overmacht, tenzij sprake is van een Overeenkomst die is aangegaan door een Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

11.1. Klachten van Koper over de uitvoering van de overeenkomst door CamperLux dienen schriftelijk, dan wel elektronisch en vergezeld van voldoende argumentatie c.q. onderbouwing aan CamperLux kenbaar gemaakt te worden. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontstaan te worden geopenbaard. Een klacht is in ieder geval niet binnen bekwame tijd kenbaar gemaakt wanneer de klacht niet binnen veertien dagen na bekendheid met de klacht aan de zijde van Koper op de voorschreven wijze aan CamperLux kenbaar gemaakt is.

11.2. Overtreding van hetgeen in artikel 11.1 leidt tot verval van recht aan de zijde van Koper, tenzij overschrijding van de klachtplicht CamperLux niet daadwerkelijk heeft geschaad in zijn bewijspositie. Het recht om te klagen wordt in ieder geval verwerkt nadat 12 maanden zijn verstreken sinds dat Koper met de klacht bekend was, dan wel redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

11.3. Het indienen van een klacht leidt niet tot verval en/of opschorting van de betalingsverplichtingen van Koper jegens CamperLux.

12.1. Wijzigingen van en aanvullingen op een Overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijke of elektronische vastlegging en ondertekening c.q. accordering door Partijen.

12.2. Indien zich na ondertekening van de overeenkomst wijzigingen voordoen in wet- of regelge-
ving van dwingendrechtelijke aard en indien een en ander consequenties heeft voor de inhoud en/of uitvoering van de overeenkomst, zullen partijen andere afspraken met elkaar maken en daarbij zo dicht mogelijk bij de inhoud van de oorspronkelijke bedoelingen van partijen blijven.

13.1. De Consumentkoper kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Camper gedurende een bedenktijd van 14 (veertien) dagen, gerekend vanaf de dag waarop de levering van de Camper aan de Consumentkoper heeft plaatsgevonden, zonder opgave van redenen ontbinden als sprake is van Koop op Afstand als bedoeld in artikel 6:230g BW.

13.2. Tijdens de bedenktijd dient de Consumentkoper als goed huisvader en voorzichtig om te gaan met de Camper. De Consumentkoper kan de Camper slechts gebruiken overeenkomstig een wijze die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Camper vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consumentkoper gebruik maakt van de Camper overeenkomstig de wijze waarop een proefrit zou zijn gemaakt in geval geen sprake zou zijn geweest van koop op afstand (met een maximum van 250 kilometer).

13.3. De Consumentkoper is tijdens de bedenktijd verplicht om:

a)     zorgvuldig om te gaan met de Camper;
b)    alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;
c)     de Camper na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken;
d)    een storing, gebrek of ander probleem met de Camper direct aan CamperLux te melden;
e)     voor de Camper een WA+ Casco verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

13.4. Het is de Consumentkoper tijdens de bedenktijd niet toegestaan om:

a)     meer dan 250 kilometers met de Camper te rijden;
b)    iets aan de Camper te verwijderen c.q. aan te passen c.q. toe te voegen, behoudens eventuele noodzakelijke vloeistoffen voor redelijk gebruik tijdens de bedenktijd;
c)     de Camper buiten Nederland te gebruiken;
d)    de Camper te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen welke de rijvaardigheid beïnvloeden is;
e)     meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit van de Camper;
f)      de verkeerde brandstof te gebruiken;
g)     de Camper te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);
h)    met de Camper deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen;
i)      de Camper te gebruiken voor commercieel personenvervoer;
j)      de Camper te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;
k)     de Camper te gebruiken op off road wegen;
l)      de Camper te gebruiken voor rijopleiding(en);
m)   de Camper te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit;
n)    de Camper te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen;
o)    de Camper te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);
p)    de Camper te laten gebruiken buiten de directe eerstelijns familiekring;
q)     in de Camper een dier te vervoeren;
r)     in de Camper te eten, te drinken of te roken; en
s)     de Camper op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken;

13.5. Indien de Consumentkoper in strijd handelt met een van de bepalingen zoals benoemd in artikel 13.2., 13.3. of 13.4. dan is de Consumentkoper jegens CamperLux aansprakelijk voor waardevermindering van de Camper veroorzaakt door dat handelen. Het bedrag van bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een door Camper aan te wijzen gerenommeerd en onafhankelijk expertisebureau, aan de hand van een waardebepaling van de Camper ten opzichte van de verkoopprijs nadat CamperLux de Camper retour heeft ontvangen.

13.6. De Consumentkoper heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de Consumentkoper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consumentkoper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd c.q. afgestemd zijn.

13.7.  Als de Consumentkoper gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt de Consumentkoper dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan CamperLux te mailen aan info@camperlux.nl. Het modelformulier voor herroeping is als bijlage bij deze gevoegd. De Consumentkoper vermeldt hierbij de kilometerstand van de Camper en voegt een foto van de kilometerstand toe. Vanaf dat moment is de Consumentkoper niet langer gerechtigd om de Camper te gebruiken.

13.8. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zal CamperLux een afspraak met de Consumentkoper maken om de Camper op te halen.

13.9. De Consumentkoper zorgt dat de Camper gereed staat voor afhalen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door CamperLux verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consumentkoper zal in ieder geval zijn medewerking verlenen zodat CamperLux de Camper kan vrijwaren alvorens CamperLux de Camper weer retour neemt.

13.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust aan de zijde van de Consumentkoper.
13.11. Wanneer de Consumentkoper gebruik maakt van het herroepingsrecht, wordt daarmee enkel de koopovereenkomst als ontbonden beschouwd. Eventuele andere overeenkomsten (daaronder begrepen financieringsovereenkomsten) met derden komen voor rekening en risico van de Consumentkoper om te ontbinden.

13.12. Als CamperLux de melding van herroeping van de Consumentkoper heeft ontvangen, ontvangt de Consumentkoper na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

13.13. In geval van herroeping vergoedt CamperLux alle betalingen van de Consumentkoper (inclusief eventuele leveringskosten die bij aflevering door CamperLux in rekening zijn gebracht), uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Consumentkoper de Camper aan CamperLux heeft geretourneerd.

13.14. CamperLux gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consumentkoper heeft gebruikt, tenzij de Consumentkoper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consumentkoper.

14.1. De geleverde Camper blijft eigendom van CamperLux zolang de koper al hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de Camper niet in eigendom naar Koper is overgegaan, is Koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. CamperLux zal tot generlei vrijwaring van Koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de Camper gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart Koper CamperLux voor aanspraken, die derden op CamperLux zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

15.1. De aansprakelijkheid van CamperLux voor schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, dan wel enige andere rechtsgrond, is, naar keuze van CamperLux, beperkt tot kosteloos herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk staat aan de factuurwaarde c.q. de Koopprijs in verband met de Overeenkomst waarbij de schade is ontstaan. CamperLux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

15.2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CamperLux of haar bedrijfsleiding.

15.3. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van CamperLux en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beroepen.

15.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van Koper één (1) jaar na de uitvoering van de Overeenkomst c.q. levering van de Camper.

16.1 CamperLux verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de wijze als voorgeschreven in de AVG en aanverwante regelgeving. Iedere verwerking van (een) persoonsgegeven(s) vindt plaats krachtens toestemming van de Koper en zo lang als dat verwerking noodzakelijk is. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens zij verwezen naar de privacy disclaimer op de website van CamperLux (https://camperlux.nl/privacy-statement/).

15.2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CamperLux of haar bedrijfsleiding.

15.3. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van CamperLux en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beroepen.

15.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van Koper één (1) jaar na de uitvoering van de Overeenkomst c.q. levering van de Camper.

17.1. Op alle overeenkomsten c.q. opdrachten tussen CamperLux en Koper is Nederlands recht van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2. Bij strijdigheid van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden met de Overeenkomst(en), prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

17.3. Eventuele geschillen tussen CamperLux en Koper aangaande de Overeenkomt worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.