Deze huurvoorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een boeking te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online boekingsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door CamperLux B.V. en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.

Huurvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
 3. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
 5. Alwaar in deze algemene voorwaarden “verhuurder” staat vermeld wordt hiermee “CamperLux.nl” bedoeld.
 1. Door het maken van een boeking via CamperLux.nl komt een overeenkomst tot stand en gaat huurder akkoord met de op de boekingsbevestiging vermelde huurperiode, huurprijs, algemene voorwaarden en waarborgsom(men).
 2. De voorruitbetaling van huur en/of borg strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde camper. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
 3. U dient 40% van de huursom binnen 48 uur te voldoen na de boeking. De resterende 60% dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. De huurder ontvangt hiervoor een factuur.
 4. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient de huursom volledig en binnen 24 uur te worden voldaan, anders kan de reservering niet worden gegarandeerd.
 5. De borg dient uiterlijk bij aanvang huur te worden voldaan. De borg voor een camper bedraagt € 1.000,00. 
 6. Voorkom teleurstelling en betaal op tijd. Contante betalingen worden niet geaccepteerd. Uitsluitend betaling per iDeal, creditcard of per bank.
 7. Per dag heeft u 200 kilometers vrij. De meerprijs voor extra gereden kilometers bedraagt € 0,35 per kilometer.
 1. Tot uitvoering van een opdracht is verhuurder eerst verplicht, nadat de huurder de door hem verschuldigde huurprijs en borg binnen de gestelde termijnen aan de verhuurder heeft voldaan.
 2. Bij de boeking gaat huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd. U dient bij het ophalen van het gehuurde een geldig op naam van de huurder gesteld B of BE rijbewijs en een geldig paspoort te tonen.
 3. Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post of per email.
 4. Bij annulering:
  • Binnen twee dagen na boeking zijn geen kosten verschuldigd.
  • Langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 30% van de totale huursom exclusief borg verschuldigd.
  • Langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 50% van de totale huursom exclusief borg verschuldigd.
  • Langer dan een maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 75% van de totale huursom exclusief borg verschuldigd.
  • Vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 100% van de totale huursom exclusief borg verschuldigd.
 1. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze is toegestaan door de verhuurder. De huurtermijn wordt overigens onder gelijke voorwaarden verlengd.
 2. Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur van het gehuurde automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper of caravan weer in bezit is van verhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 350,00 onverminderd de eventuele door verhuurder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
 3. Bij technische mankementen onderweg wordt geen “vakantieleed geld” vergoed. Mocht na overleg door een aantoonbaar technisch mankement vroegtijdig terugkeer noodzakelijk zijn, dan zal het resterende aantal dagen terugbetaald worden.
 4. Indien de gewenste indeling onverwijld niet (tijdig) voorradig is, behoud verhuurder zich het recht voor om een camper met een andere, zoveel mogelijk overeenkomstige indeling, in te zetten voor de huurperiode.
 5. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen:
  • Indien blijkt dat tijdens de huurperiode de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
  • Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.
  • Bij vestiging in het buitenland van huurder.
  • Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.
  • Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
  • Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.
 1. De verhuurperiode begint op de vermelde aanvangsdatum op de boekingsbevestiging vanaf 15.00 uur (op afspraak) en eindigt op de vermelde retourdatum op de boekingsbevestiging om uiterlijk 11.00 uur (op afspraak).
 2. Er is (in overleg) mogelijkheid tot buitenstalling voor uw auto. Dit is een onbewaakte parkeerplaats, parkeren is voor eigen risico.
 3. Indien verhuurder niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken of schadevergoeding.
 4. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van art. 4 lid 3 zal verhuurder de reeds door de huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en borg restitueren.
 5. Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde, zowel aan binnen- als buitenzijde. De huurder is verplicht bij inleveren van het gehuurde de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder.
 6. Bij terug bezorging dient het gehuurde in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder.
 7. Indien schade aan het gehuurde is ontstaan ten gevolge van opzet, grove schuld of nalatigheid zal de totale schade voor rekening zijn van de huurder.
 8. De camper wordt door verhuurder afgeleverd met een volle brandstoftank. De camper wordt daarnaast afgeleverd met een lege schoonwatertank, lege vuilwatertank, lege toiletcassette en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Bij terugkomst dient de camper in dezelfde staat te worden ingeleverd. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht de kosten in rekening te brengen voor het schoonmaken van het exterieur en/of interieur.
 9. Indien de verhuurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen, gelden de volgende (schoonmaak)kosten:
  • Vuilwatertank niet leeg gemaakt    €   50,00
  • Toilettank niet leeggemaakt             € 150,00
  • Toiletruimte niet gereinigd               €   75,00
  • Tolwegsticker niet verwijderd          €   15,00
  • Buitenzijde niet gereinigd                 € 125,00
  • Binnenzijde niet gereinigd                €   95,00
  • Koelkast niet gereinigd                      €   50,00
  • Niet afgetankt                                      €   50,00 (exclusief brandstof)
 1. De bestuurder van de camper dient minimaal de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camper. Niet-Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Alleen de bij naam in de huurreservering genoemde personen zijn gerechtigd de camper te besturen. Indien een andere dan genoemde bestuurder de camper gaat besturen, dient dit voor de aanvang van de huurperiode aangegeven te worden. Ook de andere bestuurder zal dan een geldig rijbewijs voor de huurperiode moeten kunnen overleggen.
 2. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen vereist is.
 3. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de verhuurder worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het oliepeil en het koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen.
 4. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de huurovereenkomst en groene kaart vermelde landen. Alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder. Bekeuringen worden met u verrekend of nagezonden.
 5. Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt te worden; dat de camper op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en van exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de camper te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
 6. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.
 7. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om te roken in de camper. Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de camper niet toegestaan, tenzij hiervoor door de verhuurder expliciet toestemming is verleend. In overleg zijn er bij ons wel mogelijkheden om huisdieren mee te nemen tegen betaling van een extra toeslag. Men dient zich dan wel aan de door verhuurder gegeven instructies te houden. Bij overtreding hiervan wordt minimaal € 500,00 in rekening gebracht.
 8. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het vervoeren van vracht, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.
 9. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de camper te beschikken in strijd met de belangen van de verhuurder.
 10. Het is niet toegestaan zich met meer personen met het voertuig te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximumaantal (= aangegeven zit en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag na belading niet meer dan de op het kentekenbewijs vermelde totaal toegestane maximale massa (bijv. 3500kg bedragen), dit mede in verband met rijbewijs B (tot 3500kg) of C (>3500kg).
 11. Voor vertrek of bij reservering krijgt de huurder persoonlijk toelichting op de werking en het gebruik van de camper en de daarin aanwezige apparatuur en accessoires. Indien er nog vragen zijn met betrekking tot de werking en het gebruik, dient de huurder deze nog voor vertrek te stellen.
 1. Onderhoud en reparatiewerkzaamheden worden in principe door de verhuurder uitgevoerd. Met betrekking tot de camper geldt voorts dat verhuurder ervoor zorgt dat periodiek onderhoud tijdens huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient de huurder een onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave te laten uitvoeren door een erkend camperbedrijf (dealer) in overleg met verhuurder. Er dient dan wel een originele gespecificeerde nota ten name van CamperLux B.V. overlegd te worden.
 2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit gebruik zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, bandreparaties, stalling, ruitbreuk, tol, boetes etc.
 3. Noodzakelijke reparaties welke het bedrag van € 100,00 of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van de verhuurder worden uitgevoerd. Er dient dan wel een originele gespecificeerde nota ten name van CamperLux B.V. overlegd te worden. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder. Zonder toestemming komen deze kosten automatisch voor rekening van huurder. Door een defect aan een onderdeel tijdens de vakantiedagen kan huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.
 4. Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met verhuurder of pechhulpservice. Wanneer de kosten van een door de verhuurder goedgekeurde reparatie buitensporig hoog zijn, behoudt verhuurder zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
 5. Alle reparaties dienen te geschieden door een erkend bedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk (auto of opbouw) afhankelijk van de aard van de reparatie. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van het gehuurde mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, wat dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
 6. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en na toestemming van verhuurder elders uitgevoerde reparaties worden door verhuurder tegen overlegging van een originele gespecificeerde nota ten name van CamperLux B.V. vergoed.
 7. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten als de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.
 1. Verhuurder garandeert dat de camper op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
 2. Huurder is verplicht na een ongeval waarbij camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal, verhuurder onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen. Wij zijn bereikbaar op nummer: +31(0)30 200 41 56 (alleen op werkdagen) buiten openingstijden is onze 24/7 SPITZ Hulpdienst +31 850 239 252 (dag en nacht bereikbaar).
 3. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.
 4. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit aan verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
 5. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polis-nummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.
 6. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 1. Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de camper een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet op basis van de wet “Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen” gestelde eisen tot een bedrag van € 2.500.000, – per gebeurtenis (WA-verzekering). Tevens is het casco, dat wil zeggen de camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig.
 2. Het eigenrisico voor een camper bedraagt maximaal € 1.250,00 per schadegebeurtenis en bij bovenhoofdse schade (1.90 meter boven de grond) is dit bedrag maximaal € 1.750,00 per schadegebeurtenis. Tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de huurder. In dat geval worden de werkelijke kosten berekend.
 3. Er bestaat een verlaging eigenrisicoverzekering waarmee het eigen risico tot € 650,- teruggebracht kan worden. Deze verzekering dient geregeld te worden door de huurder zelf, voorafgaand aan de huurperiode.
 4. Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaren, blijft evenwel:
  • Een eigen risico als vermeld in Art. 9, lid 2 (per gebeurtenis), tenzij de schade verhaald kan worden op de tegenpartij.
  • Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
  • Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend op opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worden geacht de camper naar behoren te besturen.
  • Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder en/of bestuurder.
  • Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het gehuurde voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.
  • Schade aan derden. Die om welke reden dan ook niet door verzekeraar wordt vergoed.
 1. De verhuurder heeft de camper verzekerd voor pechhulp (auto gedeelte) en repatriëring. Deze verzekering is ondergebracht bij ASR, zodat bij zware schade en defecten, waarbij de camper niet meer rijdbaar is, voor repatriëring kan worden gezorgd. In dergelijke omstandigheden dient de huurder niet alleen de verhuurder te bellen:

Tel: +31(0)30 200 41 56 (alleen op werkdagen) maar ook de 24/7 SPITZ Hulpdienst +31 850 239 252 (dag en nacht bereikbaar).

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van verhuurder, in welke geval aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen reisverzekering af te sluiten. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:
  • Overtreding door huurder van de wegen verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
  • Door huurder en/of inzittende van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
  • Beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
  • Reparatie en onderhoud van de camper of caravan dan wel omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van het gehuurde.
 1. Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
 2. Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgaven van verhuurder die kosten en schade evenals gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.
 3. In alle gevallen dat huurder enige bepalingen van huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en daardoor nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met het gehuurde, indien ervoor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.
 4. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de verhuurder deze kosten en schade bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
 5. Ten laste van de verhuurder komen tevens kosten van alle buitengerechtelijke maatregelen, die verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.
 1. Indien bij of na de inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper of bijgeleverde accessoires. Dan wordt er een eindafrekening opgemaakt en het eventuele restant borgbedrag binnen 20 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder inhoudingen van de evt. door de huurder verschuldigde extra kosten. Als de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen, dienen deze direct te worden voldaan.